POVINNÉ OZNÁMENÍ UDALOSTI

MANDATORY NOTIFICATION OF AN OCCURRENCE

× Pro správnou funkci webu povolte Javascript ve vašém prohlížeči!
For proper function of the web enable JavaScript in your browser!

POVINNÉ HLÁŠENÍ UDÁLOSTI

MANDATORY NOTIFICATION OF AN OCCURRENCE

A. SPOLEČNÁ POVINNÁ DATOVÁ POLE / COMMON MANDATORY DATA FIELDS

A1. Oznamující subjekt / Reporting Entity

A2. Odpovědný subjekt / Responsible Entity


A3-I. Číslo záznamu - oznamující subjekt / File number - Reporting entity

A3-II. Číslo záznamu - ÚZPLN / File number - AAII

A4. Nadpis / Headline

A5. UTC datum / UTC date

A6. UTC čas / UTC time

A7. Místní datum / Local date

A8. Místní čas / Local time

A9. Stát / oblast události / State / area of occurrence
A10. Místo události / Location of occ


A11. Status události / Occurrence status

A12. Třída události / Occurrence class


A13. Kategorie události / Occurrence category

A14. Typ události / Event Type

A15. Stupeň rizika / Risk Grade

A16. Text popisu / Narrative text

A17. Jazyk popisu / Narrative Language

B. DATOVÁ POLE TÝKAJÍCÍ SE LETADLA / AIRCRAFT-RELATED DATA FIELDS

Identifikace letadla / Aircraft Identification

B1. Stát zápisu do rejstříku / State of registry


B2. Poznávací značka / Aircraft registrationB3. Volací znak / Call signB4. Výrobní číslo letadla / Aircraft serial number

B5. Výrobce-Typ-Série / Make-mdl-srs


Provozování letadla / Aircraft Operation

B6. Druh provozu / Operation type
B7. Provozovatel / OperatorB8. Druh provozovatele / Operator Type

B9. Druh letu / Schedule type

Popis letadla / Aircraft Description

B10. Kategorie letadla / Aircraft categoryB11. Typ pohonu / Propulsion type

B12. Hmotnostni skupina / Mass group

B13. Max. vzletová hmotnost / Maximum take-off mass

B14. Počet motorů / Number of engines

B15. Poškození letadla / Aircraft damage

B16. Nebezpečné zboží - podíl / Dangerous goods involved

B17. Nebezpečné zboží / Dangerous good
Průběh letu / History of flight

B18. Poslední místo odletu / Last departure point
B19. Plánované místo určení / Planned destination
B20. Fáze letu / Flight phase

B21. Pravidla letu - podaná / Filed flight rules

B22. Pravidla letu - Aktuální / Current flight rules

B23. Druh provozu - podaný / Filled trafic type

B24. Druh provozu - aktuální/ Current traffic type

B25. Poloha trosek vůči směru dráhy / Bearing runway heading

Počasí / Weather

B26. Vliv počasí / Weather relevant

B27. Světelné podmínky / Light conditions

B28. Počet členů posádky / Number of crew

B29. Počet cestujících / Number of passengers

Řídící osoba / Person at controls

B30. Řídící osoba / Person at controls

B31. Kategorie / Category

B32. Celková praxe / Experience all a/c

B33. Celková praxe na typu / Experience this a/c

B34. Věk / Age

B35. Pohlaví / Gender

B36. Typ licence / License type


B37. Kvalifikace / Ratings

B38. Platnost / Validity

C. DATOVÁ POLE TÝKAJÍCÍ SE LETOVÝCH NAVIGAČNÍCH SLUŽEB / DATA FIELDS RELATING TO AIR NAVIGATION SERVICES

Vztah k ATM - ATM relation

C1. Podíl ATM / ATM contribution

C2. Vliv na služby ATM / Effect on ATM service

C3. Označení stanoviště ATS / ATS unit name

C4. Stanoviště řízení / Controlling agency

Vzdušný prostor / Airspace

C5. Druh vzdušného prostoru / Airspace type

C6. Třída vzdušného prostoru / Airspace class

C7. Označení FIR-UIR / nameC8. SSR mód / SSR mode

C9. SSR kód / SSR code

C10. Aktuální výška letadla/ Aircraft altitude

C11. Povolená výška/ Cleared altitude

C12. Aktuální letová hladina / Aircraft flight level

C13. Povolená letová hladina / Cleared flight level

C14. Časová vzdálenost / Distance in time

C15. RA typ / RA type

C16. APW instalován / APW installed

C17. STCA instalován / installed

C18. A-SMGSC instalován / A-SMGSC installed

C19. MSAW instalován / MSAW installed

D. DATOVÁ POLE TÝKAJÍCÍ SE LETIŠTĚ / AERODROME-RELATED DATA FIELDS

Letiště / Aerodrome

D1.Směrová značka letiště / Location indicatorD2. Místo na letišti / Location on aerodromeD3. Druh letiště / Aerodrome type

D4. Status letiště / Aerodrome status

D5. Označení RWY / Runway identifier

Personál

D6. Kategorie / Category

D7. Praxe / Experience

E. DATOVÁ POLE TÝKAJÍCÍ SE POŠKOZENÍ LETADLA ČI ZRANĚNÍ OSOB / AIRCRAFT DAMAGE OR PERSONAL INJURY-RELATED DATA FIELDS

Závažnost / Severity

E1. Úroveň poškození / Highest damage

Letadlová část / Part Aircraft

E2-i. Číslo kapitoly ATA / ATA chapter numberE2-ii. Číslo části / Part number

E3. Počet letových hodin od GO / Time since overhaul

E4. Počet cyklů od GO / Cycles since overhaul

E5. Počet letových hodin celkem / Time since new

E6. Počet cyklů celkem / Cycles since new

Letadlo / Aircraft

E7. Celk. doba provozu letadla / Aircraft total time

E8. Celkový počet cyklů letadla / Total cycles aircraft

E9. Dokumentace údržby / Maintenance docs

E10. Osvědčení let. způsobilosti / Airworthiness cert.

Zranění osob / Injuries to persons

E11. Míra zranění / Injury level

Počet zraněných v letadle / Number of injuries on aircraft

E12. Počet smrtelně zraněných / Total, fatalities

E13. Počet vážně zraněných / Serious injuries-total

E14. Počet lehce zraněných / Minor injuries-total

Počet zraněných na zemi / Number of injuries on ground

E15. Počet smrtelně zraněných na zemi/ Total fatalities on ground

E16. Počet vážně zraněných na zemi / Serious injuries-total on ground

E17. Počet lehce zraněných na zemi / Minor injuries-total on ground

F. ÚDAJE SLOUŽÍCÍ POUZE PRO KONTAKTOVÁNÍ OZNAMOVATELE / DATA SERVING ONLY FOR CONTACTING OF THE NOTIFIER

F1. Jméno oznamovatele / Name

F2. Telefonní číslo / Phone Number

F3. E-mailová adresa / E-mail address

F4. Vlastní příjemci / Own receivers

Prosím vyplňte ověřovací text / Please enter verification text


Osobní data z tohoto formuláře jsou zpracovávána v souladu se zákonem 101/2000 Sb. Zákon o ochraně osobních údajů a v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

Tato osobní data budou zpracovávána pouze pro potřeby šetření dané události z důvodu pozdějšího možného kontaktu s oznamovatelem. Data nebudou poskytována třetím stranám.

Personal data (name, surname, telephone, e-mail) will be processed in accordance with Act 101/2000 Personal Data Protection Act and in accordance with Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data and repealing Directive 95/46/EC (General Data Protection Regulation).

This personal data will be processed only for the purpose of investigating the event due to possible later contact with the reporter. Data will not be provided to third parties.